Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2017

15:01
3062 8a97
14:58
0376 bf61 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaasylopath asylopath
14:56
2151 7d8c 500

habitudee:

this makes me happy

Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaasylopath asylopath
14:54
14:52
7131 79a4 500

the-night-picture-collector:

The Return of the Mona Lisa to the Louvre after the War, Paris, 1945

Reposted fromrichardgecko richardgecko viakiks kiks
14:50
2911 34a1
Reposted fromhaddvck haddvck viacreure creure
14:50
14:44
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
14:38
8559 7904 500
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaohhh ohhh
14:35
1936 f5ab
Reposted fromkarmacoma karmacoma viayourhabit yourhabit
14:33
14:30
9174 0037 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
14:29
3924 750b 500
Reposted fromcorvax corvax viacreure creure
14:29
2064 4030
Reposted fromtatze tatze viayourhabit yourhabit
14:26
8338 63d9 500

n. odemann

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
14:25
2156 e04a 500
Reposted fromsensuoussirens sensuoussirens viaohhh ohhh

February 28 2017

16:18
5285 3846
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabyheart byheart
16:18
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viaasylopath asylopath
16:16
7742 1529
Reposted fromohhh ohhh

February 16 2017

18:22
7060 cb46 500
Reposted frominfidelitas infidelitas viaola4650 ola4650
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl